รู้ไว้ไม่เสียหลาย – ตอน: ก่อสร้างใกล้แหล่งน้ำสาธารณะต้องมีระยะร่น

  • 7 months ago
  • Tips
  • 1

หลายต่อหลายคนคิดอยากจะมีบ้านสักหลังไว้พักผ่อนริมแม่น้ำ แต่ขาดความรู้เกี่ยวกับการสร้างอาคารใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ วันนี้ Happy Life จะคลายข้อสงสัยกันครับ

กฎหมายควบคุมอาคารกำหนดไว้ว่า หากจะก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้านใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ เช่น แม่น้ำ คู คลอง ห้วย ลำราง ลำกระโดง หรือห้วยสาธารณประโยชน์ ฯลฯ จำเป็นต้องมีระยะร่น ดังนั้นใครก็ตามที่กำลังคิดจะก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารต้องมีระยะร่นห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะตามที่กฎหมายควบคุมอาคารกำหนด โดยระยะร่นดังกล่าวนั้น ให้วัดจาก “แนวอาคาร” หรือ “แนวผนังอาคาร” หรือ “แนวเสาของอาคารที่อยู่ริมด้านนอกสุด แต่จะไม่รวมถึงกันสาด ชายคา หรือหลังคา” (อ้างอิงจากหนังสือตอบข้อหารือของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท.0710/10880 และที่ มท.0710/13604)

โดยระยะร่นของแนวอาคารจากแหล่งน้ำสาธารณะนั้น จะมากหรือน้อยเท่าไร ขึ้นอยู่กับความกว้างของแหล่งน้ำสาธารณะนั้น โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

1. ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ต้องร่นแนวอาคารห่างเขตแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 เมตร

2. ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะที่มีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ต้องร่นแนวอาคารห่างเขตแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร

3. ถ้าเป็นแหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ ทะเล  ต้องร่นแนวอาคารห่างเขตแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 12 เมตร

โดย สะพาน, เขื่อน, รั้ว, ท่อระบายน้ำ, ท่าเรือ, ป้าย, อู่เรือ, คานเรือ หรือที่ว่างซึ่งใช้เป็นที่จอดรถ (ลักษณะเป็นลานจอดรถโดยต้องไม่มีหลังคาคลุม และมีระดับสูงไม่เกิน 1.20 เมตร) นั้นจะถูกยกเว้นไม่จำเป็นต้องมีระยะร่นตามข้างต้น

ทั้งนี้ ไม่ว่าในโฉนดที่ดินจะปรากฏหรือไม่ปรากฏแหล่งน้ำสาธารณะอยู่ ก็อาจจะต้องตรวจสอบไปยังปยังหน่วยงานที่ดูแลแหล่งน้ำสาธารณะนั้น หรือหน่วยงานราชการที่รู้จัก เช่น สำนักงานเขต สำนักงานที่ดิน ศาลากลางจังหวัด หรือ อบต. เพราอาจจะเกิดขึ้นได้ว่า

มีลำรางน้ำอยู่ในสถานที่จริงแต่ไม่พบในโฉนด

ไม่พบในสถานที่จริงแต่ปรากฏในโฉนด

ในบางครั้งแหล่งน้ำสาธารณะอาจจะเหือดแห้ง กลายเป็นที่ดินแห้งๆ สามารถเดินตัดผ่านไปมาได้สบาย หรือบางครั้งอาจจะกลายเป็นถนนไปเสียด้วยซ้ำ แต่ในโฉนดปรากฏว่ามีแหล่งน้ำสาธารณะ

หรือในบางกรณีอาจมีกฎหมายควบคุมอาคารเพิ่มเติม สำหรับแหล่งน้ำสาธารณะที่สำคัญ เช่น ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. 2542 กำหนดควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง ซึ่งจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการจำกัดความสูงของอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลง ตามระยะที่ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำ เป็นต้น

รู้อย่างนี้แล้ว ก็อย่านิ่งนอนใจ

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก

คมกฤช ชูเกียรติมั่น

ผู้อำนวยการสถาบันสถาปนิกสยาม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

Join The Discussion

Compare listings

Compare